ALGEMENE VOORWAARDEN AXES B.V.

VERSIE JUNI 2021

Deze Algemene voorwaarden zijn van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axes B.V., hierna te noemen ‘AXES’, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (2586 JM) Den Haag, aan de Strandweg 165 aldaar, KvK: 823.297.53, aan te merken als gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: [email protected], Telefoonnummer: +31 (0)6 27 96 38 08.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: 

‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

‘B2B-levering, elke levering van producten en/of diensten door AXES aan een onderneming/ondernemer en/of (rechts)persoon, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

‘Bedenktijd’, de termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

‘Boekingsformulier’ , formulier waarmee de Wederpartij een boeking maakt;

‘Consument’, een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

‘Dienst’, een specifieke dienst die AXES met de Wederpartij overeenkomst, zoals omschreven in de Overeenkomst of een offerte; 

‘Duurovereenkomst’, de Overeenkomst betreffende regelmatige leveringen van producten en/of diensten door AXES waarbij vooraf de tijdstippen van levering aan en de af te nemen producten door de Wederpartij in de tijd zijn gespreid;

‘Duurzame gegevensdrager’, Alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan, zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de opgeslagen informatie gewijzigd kan worden.

‘Herroepingsrecht’, de mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

‘Overeenkomst’, de tussen AXES en Wederpartij gesloten Overeenkomst of Overeenkomst op afstand, die door het plaatsen van een bestelling via het formulier op de website, het sturen van een e-mail of het verzenden van een WhatsApp bericht en/of sms-bericht wordt gesloten;

‘Partijen’, AXES, de Consument en/of de Wederpartij;

‘Wederpartij’, de Consument of een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie AXES een Overeenkomst sluit;


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten die worden gedaan en/of gesloten door AXES, alsmede op elke gesloten Overeenkomst op afstand tussen AXES en Consument.

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering van het in artikel 19 en 21 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene-, dan wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door AXES van de hand gewezen. 

2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij AXES in te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij toegezonden.

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en wel op zo een wijze dat de Wederpartij de Algemene voorwaarden eenvoudig op kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij in de gelegenheid gesteld om via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een andere wijze aan de Wederpartij toegezonden.

2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-, leverings- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van dit artikel overeenkomstig van toepassing. In het geval dat zulke voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Algemene voorwaarden, dan kan een Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling(en) die voor hem het meest gunstig is/zijn.

2.7. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

2.8. Indien AXES stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat AXES de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist AXES. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.


ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van AXES zijn vrijblijvend. Een door AXES verzonden offerte is tot zeven dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt AXES zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een aanbod of offerte bedoeld voor een Consument bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving van de producten en/of diensten is zo goed als mogelijk voldoende gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod of de offerte door de Consument mogelijk te maken. Mocht AXES in het aanbod of de offerte gebruik maken van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

3.3. Elk aanbod en/of elke offerte uitgebracht aan een Consument bevat alle benodigde informatie voor de Consument waaruit hij duidelijk op kan maken wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod of de offerte.

3.4. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is AXES daaraan niet gebonden.

3.5. AXES kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat. 

3.6. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, gages en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.

3.7. De Wederpartij gaat akkoord met het feit dat AXES meteen na aanvaarding van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst aanvangt met eventuele werkzaamheden, dan wel uitvoering van dienstverlening.


ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

4.1. Een Overeenkomst tussen AXES en de Wederpartij komt, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod of de offerte van AXES aanvaardt en voldoet aan alle door AXES gestelde voorwaarden.

4.2. AXES behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel de kredietwaardigheid van de Wederpartij om te bezien of de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt AXES zich het recht voor overige feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van een Overeenkomst met de Wederpartij. Indien AXES na uitvoering van bovenstaand onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met de Wederpartij, dan is AXES gerechtigd om een bestelling en/of aanvraag van de Wederpartij te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden. 4.3. Wanneer de Wederpartij het aanbod of de offerte van AXES langs elektronische weg heeft aanvaardt, dan bevestigt AXES de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. Voor een Consument geldt dat zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door AXES is bevestigd, deze de Overeenkomst kan ontbinden.

4.4. AXES treft passende technische en organisatorische maatregelen, zodat er sprake is van een beveiligde omgeving met veilige elektronische overdracht van data, waarbinnen op elektronische wijze een Overeenkomst tot stand kan komen en waarbinnen veilig betaald kan worden op elektronische wijze. 

4.5. Bij levering aan een Consument zal AXES de hierna genoemde informatie schriftelijk, dan wel op een wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meezenden:
– De contactinformatie van AXES, zodat de Consument in geval van een klacht contact kan opnemen met AXES;
– De voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht, dan wel een uitsluiting daarvan;
– De prijs inclusief eventuele belastingen, kosten van aflevering, wijze van betaling, wijze van levering en uitvoering van de Overeenkomst, almede de
informatie met betrekking tot (kwaliteit)garantie en eventuele aanvullende service na aankoop;
– Indien de Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar of van onbepaalde duur is, de vereisten voor opzegging;
– Het modelformulier voor herroeping.

4.6. Wanneer de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan geldt al het in het vorige lid gestelde slechts voor de eerste levering.


ARTIKEL 5 INSTRUCTIES EN GEDRAGSREGELS

5.1. De Wederpartij is verplicht om alle gedragsregels, veiligheidsregels en huisregels die door AXES zijn opgesteld te respecteren.

5.2. Ook is de Wederpartij verplicht om alle redelijke aanwijzingen van AXES ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.

5.3. De gedrags-, veiligheids- en huisregels zijn op iedere locatie van AXES te raadplegen en deze zijn ook zichtbaar aangebracht in de vorm van posters op alle locaties van Gebruiker.

5.4. Om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient de Wederpartij een ‘waiver’ te ondertekenen. Deze is bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden als bijlage II.

5.5. Om zelfstandig deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient men 8 jaar of ouder te zijn.

5.6. Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd begeleid te worden door hun ouder of voogd om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten.

5.7. Om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient men zich ook aan de internationale ‘Code of Conduct’ te houden. Deze is te vinden op https://worldaxethrowingleague.com/axe-throwing-rules/.

5.8. Indien de Wederpartij zich niet aan al het in dit artikel 5 gestelde houdt dan kan deze uitgesloten worden van deelname aan activiteiten en/of verzocht worden om de locatie te verlaten zonder dat AXES schadeplichtig wordt.


ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT, UITSLUITING DAARVAN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

6.1. Het Herroepingsrecht geldt niet in geval van B2B-overeenkomsten.

6.2. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die na levering door AXES definitief zijn vermengd met andere producten.

6.3. Het Herroepingsrecht geldt niet voor (geopende)producten waarvan de verzegeling van het product zelf is verbroken en die om redenen van
gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

6.4. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die een beperkte houdbaarheid hebben.

6.5. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten waarvan de inkoopprijs en/of verkoopprijs onderhavig is aan schommelingen op de financiële markt, binnen de Bedenktermijn, waar AXES geen invloed op uit kan oefenen.

6.6. Het Herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.

6.7. Spoedaanvragen, dan wel last-minute boekingen van indoor axe-throwing, banen en/of arrangementen, dan wel andere workshops in de ruimste zin des woords vallen niet onder het Herroepingsrecht.

6.8. Onder spoedaanvragen, dan wel last-minute boekingen van indoor axe-throwing, banen en/of arrangementen, dan wel andere workshops in de ruimste zin des woords, wordt verstaan een boeking/aanvraag binnen een aanvangstermijn van 14 dagen na de boeking/aanvraag.

6.9. Het Herroepingsrecht geldt niet voor Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door AXES worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

6.10. Op maat samengestelde Workshops, lesprogramma’s en/of andere op maat gemaakte, dan wel samengestelde producten en/of diensten vallen niet onder het Herroepingsrecht.

6.11. De Consument kan na aankoop van producten en/of diensten die niet uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht, gedurende een Bedenktijd van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst ontbinden. Het is AXES toegestaan om de Consument te vragen naar de reden van de ontbinding, echter mag AXES de Consument niet dwingen om de reden(en) te vermelden.

6.12. De in het vorige lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag na levering van de producten of start van de dienstverlening door AXES, dan wel de dag na het afronden van een boeking en/of het maken van een reservering door de Consument.

6.13. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de eventuele werking van het product vast te stellen, zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

6.14. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik wat de omschrijving in het vorige lid te buiten gaat. 

6.15. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht dan doet hij dit binnen de Bedenktijd en maakt hij daar binnen de bedenktijd melding van bij AXES middels het als bijlage I bij de Algemene voorwaarden bijgesloten meldingsformulier of op een andere duidelijke, ondubbelzinnige wijze.

6.16. De Consument kan wanneer hij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht het product / de producten retourneren aan:
Axes B.V.
Strandweg 165
2586 JM Den Haag

6.17. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de Consument. Indien de AXES het product / de producten op dient te halen dan wordt er minimaal € 30,00 aan transportkosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand. 6.18. De bewijslast voor het tijdig en op een juiste manier gebruikmaken van het Herroepingsrecht ligt volledig bij de Consument.

6.19. Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht dan worden alle tussen de Consument en AXES gesloten Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN AXES BIJ HERROEPING

7.1. Indien AXES de melding van herroeping door de Consument via elektronische weg mogelijk maakt, stuurt AXES na ontvangst van de melding een
ontvangstbevestiging aan de Consument. 

7.2. De Consument ontvangt binnen 30 dagen na het melden van de herroeping zijn aankoopbedrag terug. AXES mag de terugbetaling opschorten totdat de Consument het product geretourneerd heeft.

7.3. De terugbetaling van het aankoopbedrag door AXES geschied te allen tijde per bank.


ARTIKEL 8 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Alle diensten die door AXES worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft AXES het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. AXES is echter voor een tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. AXES is door de Wederpartij gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Wederpartij te aanvaarden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3. AXES baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Wederpartij verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij is gehouden AXES onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

8.4. De Wederpartij is ook gehouden alle informatie en gegevens, welke AXES volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht/de Overeenkomst, tijdig op de door AXES gewenste wijze ter beschikking te stellen aan AXES. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Wederpartij.

8.5. AXES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AXES is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte gegevens, die onjuist en/of onvolledig blijken te zijn.

8.6. Indien informatie en/of een zaak die AXES nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden/het verlenen van de dienst niet of niet tijdig wordt geleverd, dan heeft AXES het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hier eventueel door worden gemaakt komen voor rekening van de Wederpartij.

8.7. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst en/of zaak door AXES wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de Wederpartij alle door AXES gevraagde informatie aan AXES heeft verstrekt en als aan alle voorwaarden, die door AXES in de opdrachtbevestiging worden gesteld, door de Wederpartij is voldaan.

8.8. AXES meldt uitdrukkelijk in de door haar gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging welke werkzaamheden zullen worden verricht / diensten zullen worden geleverd. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal AXES niet meer werkzaamheden uitvoeren/diensten leveren dan is overeengekomen.

8.9. Aan AXES verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Wederpartij. Derden die geen partij zijn bij de Overeenkomst kunnen aan de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten en de manier waarop deze zijn verleend, dan wel uitgevoerd geen rechten ontlenen.

8.10 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AXES niet gehouden om aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen.


ARTIKEL 9 PRIJZEN

9.1. Prijzen van in een aanbod genoemde producten en/of diensten worden gedurende de geldigheid van het aanbod niet door AXES verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van verhoging van het wettelijke Btw-tarief, valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een leverancier van AXES.

9.2. Alle door AXES aangeboden producten en/of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen en waar AXES geen invloed op heeft, kunnen met variabele prijzen aangeboden worden. Wanneer een prijs variabel is zal AXES dit in het aanbod vermelden. 

9.3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen, valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een leverancier van AXES.

9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan.

9.5. Voor de Consument geldt dat hij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de in het vorige lid genoemde prijsverhoging ingaat, behalve als:
– Er in de Overeenkomst staat dat levering door AXES later dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden;
– De verhoging een gevolg is van een op AXES rustende verplichting volgens de wet of een van de andere redenen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel;
– AXES bereid is om de Overeenkomst alsnog uit te voeren voor het eerste overeengekomen bedrag.

9.6. Alle door AXES aan de Consument genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9.7. Alle door AXES genoemde prijzen met betrekking tot B2B-leveringen/- overeenkomsten zijn exclusief BTW.

9.8. AXES is te allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of de kosten voor extra geleverde diensten die buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de Wederpartij.

9.10. Extra kosten die het gevolg zijn van door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, zullen door AXES bij de Wederpartij in rekening worden gebracht.

9.11. Te allen tijde is AXES gerechtigd de overeengekomen prijzen, uurtarieven, honoraria en/of gages te wijzigen.

9.12. AXES is gerechtigd om periodiek te factureren


ARTIKEL 10 BETALING DOOR DE CONSUMENT

10.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te voldoen.

10.2. AXES kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%.

10.3. AXES biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan.

10.4. Het is AXES toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in rekening te brengen. AXES zal de Consument hierop attenderen.

10.5. Contante betalingen zijn alleen toegestaan indien deze vooraf met AXES zijn overeengekomen.

10.6. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan AXES verstrekte betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan AXES te melden.

10.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is AXES gerechtigd, nadat zij de Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.

10.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument incassokosten verschuldigd.


ARTIKEL 11 BETALING BIJ B2B-LEVERINGEN

10.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te voldoen.

10.2. AXES kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%. 

10.3. AXES biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan. 

10.4. Het is AXES toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in rekening te brengen. AXES zal de Consument hierop attenderen.

10.5. Contante betalingen zijn alleen toegestaan indien deze vooraf met AXES zijn overeengekomen.

10.6. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan AXES verstrekte betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan AXES te melden.

10.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is AXES gerechtigd, nadat zij de Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. 

10.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument incassokosten verschuldigd.


ARTIKEL 11 BETALING BIJ B2B-LEVERINGEN

11.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door AXES aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op. 

11.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald binnen de daarvoor geldende termijn is AXES gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De Wederpartij de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

11.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

11.4. AXES heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende goederen/zaken, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan AXES verschuldigd is heeft voldaan.

11.5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. 

11.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van AXES op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens AXES direct opeisbaar.

11.7. AXES kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AXES kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

11.8. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

11.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op AXES te verrekenen.

11.10. De door AXES gehanteerde betalingstermijn jegens haar crediteuren bedraagt 60 dagen.


ARTIKEL 12 OPZEGGING EN VERLENGING MET BETREKKING TOT EEN DUUROVEREENKOMST MET DE CONSUMENT

12.1. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

12.2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

12.3. Indien een Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar is de Consument gerechtigd om na dit jaar te allen tijde de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de opzegging geacht wordt in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid.

12.4. De opzegging dient schriftelijk aan AXES te worden gedaan. 

12.5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.


ARTIKEL 13. OPSCHORTING EN OPZEGGING

13.1 AXES is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van AXES om schadevergoeding te vorderen.

13.2 Overeenkomsten met betrekking tot B2B leveringen kunnen slechts tussentijds worden opgezegd met instemming van AXES en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

13.3 De Wederpartij, niet zijnde een Consument is niet gerechtigd de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen. Indien deze Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is deze Wederpartij schadeplichtig jegens AXES. In ieder geval valt onder geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar.

13.4 AXES is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van AXES komt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

13.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het AXES vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van AXES op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13.6. Indien de Wederpartij niet binnen één maand na opschorting van de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst door AXES, alle openstaande vorderingen heeft voldaan, is AXES gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De Wederpartij is dan nog steeds gehouden om alle openstaande vorderingen aan AXES te voldoen.


ARTIKEL 14 ANNULERING DOOR DE CONSUMENT, VERPLAATSEN EN AANPASSINGEN

14.1. Annulering van een tot stand gekomen Overeenkomst waarop geen herroepingsrecht (meer) van toepassing is dient schriftelijk per e-mail te geschieden. 

14.2. Als peildatum van de in het vorige lid genoemde annulering zal de datum van verzending gelden.

14.3. Bij annulering worden er altijd € 22,50 administratiekosten in rekening gebracht.

14.4. Verder worden bij annulering volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht:
– Annulering tot 30 dagen voor de aanvangsdatum: 25% van het door de Consument verschuldigde totaalbedrag;
– Annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het door de Consument verschuldigde totaalbedrag;
– Annulering vanaf 14 dagen tot aan de aanvangsdatum: 100% van het door de Consument verschuldigde totaalbedrag.

14.5. AXES behoudt zich het recht voor om overige kosten ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst in geval van annulering door de Consument bij de Consument in rekening te brengen.

14.6. Verplaatsen van een boekingsdatum is alleen mogelijk met instemming van AXES en hiervoor is de Consument nogmaals een aanvullend eenmalig bedrag van € 22,50 administratiekosten verschuldigd.


ARTIKEL 15 ANNULERING VAN B2B-BOEKINGEN

15.1. Het annuleren van B2B-boekingen is niet toegestaan zonder instemming van AXES.

15.2. Bij annulering door de Wederpartij met instemming van AXES is de Wederpartij te allen tijde 100% van het aan AXES verschuldigde bedrag
verschuldigd.


ARTIKEL 16 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

16.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en AXES op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

16.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.


ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van AXES, zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij AXES en/of aan haar gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de website voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

17.2. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AXES enig merk en/of enige handelsnaam van AXES gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren. 

17.3 AXES behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Wederpartij.

17.4. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van AXES, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van AXES. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik  in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

17.5. Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan AXES zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.


ARTIKEL 18 OVERMACHT

18.1. AXES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

18.2. AXES kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens AXES tot aan dat moment te voldoen. AXES is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

18.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AXES geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor AXES niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde autoriteiten, verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van AXES en/of derden. AXES is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat AXES haar verbintenis had moeten nakomen.


ARTIKEL 19 KLACHTEN

19.1. Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie en het leveren van de producten en/of diensten waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan AXES kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven dat AXES haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

19.2. AXES handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

19.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

19.4. AXES stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

19.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en AXES het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

19.6. AXES neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht. 

19.7. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door AXES.

19.8. Klachten kunnen per post aan AXES verzonden worden of per e-mail naar [email protected].


ARTIKEL 20 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

20.1. AXES is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door AXES ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

20.2. De aansprakelijkheid van AXES is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AXES in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van 50% van het factuurbedrag en bij letselschade een bedrag van € 5.000,00 per geval.

20.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan AXES onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AXES voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

20.4. AXES is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

20.5. Aansprakelijkheid van AXES voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

20.6. De Wederpartij vrijwaart AXES voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen AXES en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door AXES gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden aan AXES vergoeden.

20.7. AXES is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan zaken. Ook is AXES niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen.

20.8. AXES is niet aansprakelijk voor (letsel)schade waarvoor de Wederpartij AXES heeft gevrijwaard door ondertekening van de ‘waiver’ (bijlage II).

20.9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens AXES vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.


ARTIKEL 21 GEVONDEN VOORWERPEN

21.1. Gevonden voorwerpen worden hoogstens drie weken door AXES bewaard.
21.2. Na het verstrijken van de bewaartermijn uit het eerste lid is AXES gerechtigd om een gevonden voorwerp naar eigen inzicht te gebruiken.


ARTIKEL 22 VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

22.1. De Wederpartij is jegens AXES verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen met betrekking tot overheidsmaatregelen, wettelijke verplichtingen en andere aanwijzingen van overheidswege en van AXES, die betrekking hebben op welke activiteit dan ook van de Wederpartij, in het kader van de Overeenkomst na te komen.


ARTIKEL 23 AANSPRAKELIJKHEID WEDERPARTIJ

23.1. De Wederpartij is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die AXES en/of derden eventueel zullen lijden en die door toedoen van de Wederpartij, dan wel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

23.2. Het niet naleven van gedragsregels, veiligheidsregels en huisregels die door AXES zijn opgesteld is altijd een toerekenbare tekortkoming.


ARTIKEL 24 PRIVACY

24.1. AXES verwerkt persoonsgegevens van de Wederpartij voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van AXES. Deze kunt u vinden op https://indoor-axethrowing.com.


ARTIKEL 25 WEBSITES

25.1. Informatie die AXES op haar websites publiceert is met grote zorgvuldigheid samengesteld. AXES kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en juist is.

25.2. Informatie op de websites kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en inzicht van AXES.

25.3. De website van AXES bevat mogelijk links naar websites van derden. AXES kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van AXES.


ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN

26.1. Op alle Overeenkomsten tussen AXES en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen tussen AXES en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

26.3. In aanvulling op de forumkeuze uit het vorige lid is mede bevoegd de rechter van de woonplaats van de Consument.


ARTIKEL 27 WIJZIGINGEN

27.1. AXES is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten Overeenkomsten.

Tijdelijk gesloten

Sorry, Axes Bar is tijdelijk gesloten. Het is daarom even niet mogelijk om een baan te boeken.

Wil je op de hoogte gehouden van de heropening? Laat dan je email achter.